PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.JUPIGO.COM

Přečtěte si prosím tyto podmínky užívání před prvním použití webových stránek www.jupigo.com. Tyto podmínky obsahují všechna Vaše práva a povinnosti jakožto uživatele webových stránek www.jupigo.com. Především věnujte pozornost ustanovením o ochraně osobních údajů, ukládání dat (Cookies) a ochraně autorských práv.

Jestliže nesouhlasíte s níže uvedenými podmínkami, nepoužívejte webové stránky www.jupigo.com. Tyto podmínky se považují za Vámi přijaté vždy, kdy používáte nebo vstupuje na jakékoliv stránky pod doménou www.jupigo.com a využíváte jakoukoliv službu portálu www.jupigo.com. Nedílnou součástí domény a portálu www.jupigo.com je subdoména blog.jupigo.com.

Tuto stránku byste měli navštěvovat pravidelně a kontrolovat nejaktuálnější podobu podmínek užívání, neboť tyto podmínky jsou pro Vás závazné.

Využívání portálu se řídí těmito Podmínkami užívání webových stránek www.jupigo.com (dále jen „Podmínky“).


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Provozovatelem webové stránky www.jupigo.com je společnost Jupigo s.r.o., IČ: 054 25 689, se sídlem Brno, Charbulova 105, PSČ 618 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95285 (dále jen „Provozovatel“).

2. Webové stránky www.jupigo.com jsou portálem zaměřeným na turistiku a cestování, jehož prostřednictvím jsou zprostředkovány informace o konkrétních lokalitách a turistických atrakcích na území celého světa, a který slouží jako inspirace a nástroj při plánování turistických cest (dále jen „Portál“).

3. Informace zveřejněné na Portálu jsou souborem informací veřejně dostupných, jakož i informací poskytnutých ze strany třetích osob. Nejedná se o výsledek vlastního zjištění a posouzení Provozovatele.

4. Uživatelem je každá osoba, která vstoupila na Portál za účelem využívání poskytovaných služeb. Osoba, která se za účelem využívání poskytovaných služeb na Portálu registrovala, je registrovaným uživatelem. Osoba, která využívá služby na Portálu bez registrace, je neregistrovaným uživatelem.


II. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1. Službami Provozovatele se dle těchto Podmínek rozumí zejména možnost vyhledávat turisticky zajímavé lokality a místa, plánovat trasy, doplňovat veřejný seznam turisticky zajímavých míst, jakož i publikace elektronického magazínu Provozovatelem. Službami se taktéž rozumí možnost zveřejňovat reklamní sdělení a nabídky uživatelů poskytujících zboží a služby v oblasti cestovního ruchu (např. hotely, restaurace či cestovní kanceláře) (dále jen „Služby“).

2. Rozsah Služeb přístupných uživatelům je závislý na typu uživatelského přístupu. Rozsah služeb poskytovaných neregistrovaným uživatelům je omezen, a to tak, že některé z nabízených Služeb nejsou neregistrovaným uživatelům zpřístupněny vůbec (např. vkládání příspěvků, komentářů či jiného audio-vizuálního obsahu, s výjimkou vkládání příspěvků a jiného obsahu do sekce elektronického magazínu) či pouze v omezeném rozsahu (např. vyhledávání lokalit, plánování cest). Rozsah a charakter poskytovaných Služeb je Poskytovatel oprávněn po předchozím upozornění kdykoliv měnit.

3. Poskytování Služeb je bezúplatné.


III. REGISTRACE UŽIVATELŮ

1. Uživatel se stává registrovaným po provedení registrace prostřednictvím registračního formuláře, zveřejněného na Portálu.

2. Při provedení registrace je uživatel povinen zadat veškeré údaje, které jsou Poskytovatelem vyžadovány a jsou označeny jako povinné. Údaje vyžadované Poskytovatelem slouží k identifikaci registrovaných uživatelů tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně.

3. Registrovaný uživatel prohlašuje, že údaje jím uvedené při registraci jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

4. Registrovaný uživatel je povinen při registraci a dalším užívání Portálu dodržovat veškeré zásady bezpečnosti na internetu. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, která uživateli vznikla z důvodu nedostatečného zabezpečení účtu na straně uživatele.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout provedení registrace uživatele, a to i bez udání důvodu.

6. Na základě provedení registrace vytvoří Provozovatel uživateli v rámci Portálu vlastní účet registrovaného uživatele. Tento účet slouží k identifikaci registrovaného uživatele a dává registrovanému uživateli možnost vytvoření osobního profilu, a to tak, že registrovaný uživatel na účet vloží údaje, příspěvky či jiný audio-vizuální obsah dle svého uvážení (dále jen „Profil“).


IV. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

1. Uživatelem může být fyzická osoba, není-li v samostatném dokumentu stanoveno jinak.

2. Fyzická osoba může být uživatelem, jestliže je starší 16-ti let.

3. Uživatel se zavazuje zveřejňovat pouze takové údaje, informace, příspěvky, fotografie či jiný vizuální, audiovizuální či audio obsah (společně dále jen „Příspěvek“), které odpovídají skutečnosti, neobsahují lživá ani zavádějící sdělení. Dále se uživatel zavazuje zveřejňovat takové Příspěvky, které svým obsahem nebo jeho částí neodporují dobrým mravům či platným právním předpisům. Za odporující dobrým mravům se považují především nadávky, výrazy vulgární, rasistické, diskriminující, pornografické či jinak urážlivé. Posouzení, zda Příspěvek odporuje tomuto ustanovení, přísluší výhradně Provozovateli.

4. Uživatel nesmí v rámci využívání Služeb Portálu, či jiným způsobem, na Portálu zveřejňovat reklamní sdělení a nabídky zboží a služeb.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Příspěvek či jeho část, který je v rozporu s bodem 5., 6. tohoto článku těchto Podmínek.

6. Provozovatel je oprávněn dočasně či trvale znemožnit přístup uživatele na Portál, a to v případě závažného porušování povinností uživatele dle těchto Podmínek. Za závažné porušování povinností uživatele se považuje především opakované zveřejňování Příspěvků v rozporu s bodem 5., 6. tohoto článku těchto Podmínek, opakované porušení autorských či osobnostních práv třetích osob či jiné porušení závazných právních předpisů.

7. Uživatel se zavazuje, že nebude Portál, jeho obsah či některé z poskytovaných Služeb používat ke komerčnímu využití bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

8. Podmínky užívání se užijí i tehdy, je-li mezi uživatelem a Provozovatelem uzavřena i jiná smlouva. V případě kolize mají ujednání uzavřené smlouvy přednost před těmito podmínkami užívání.


V. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE A UŽIVATELŮ

1. Provozovatel neprověřuje obsah či pravdivost zveřejněných informací a údajů a nenese za ně žádnou odpovědnost.

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu.

3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu ani nečiní žádné úkony směřující ke zprostředkování smluv mezi uživateli Portálu, popř. mezi uživatelem a třetí osobou, inzerující své služby či produkty na Portálu.

4. Provozovatel dále neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu vzniklou v důsledku:

  • a) nemožnosti uživatele připojit se k Portálu nebo nemožnosti využívání obsahu Portálu
  • b) nepřesných či neúplných informací zveřejněných na Portálu
  • c) změn v poskytovaných Službách
  • d) nezajištění bezpečnosti Profilu ze strany uživatele


VI. ZÁSADY V OBLASTI AUTORSKÝCH PRÁV

1. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že má a po celou dobu využívání Služeb Portálu bude mít veškerá autorská práva, licence, souhlasy a povolení nezbytná pro vložení takových Příspěvků, které jsou způsobilé být předmětem autorského práva, na Profil uživatele, jakož i na další místa Portálu ke vkládání Příspěvků určená.

2. Uživatel dále prohlašuje, že veškeré jeho Příspěvky, vložené na Portál, nezahrnují žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje ochrana dle autorského zákona, a ke kterým nemá licence, práva, souhlasy a povolení, a ani žádný takový Příspěvek na Portál nevloží.


VII. LICENCE

1. Odsouhlasením Podmínek uživatel poskytuje Provozovateli nevýhradní oprávnění k výkonu práv užití jakéhokoliv Příspěvku, jenž je autorským dílem, a který byl vložen uživatelem na Portál, (dále jen Licenci) všemi způsoby užití dle § 12 odst. 4. a 5. z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v aktuálním znění, zejména právo příspěvek rozmnožit, rozšířit či vystavit Provozovatelem za účelem propagace Provozovatele, příspěvek upravit, zpracovat, zařadit do jiného díla, dále šířit, a to všemi způsoby šíření, samostatně i v rámci jiného díla. Licence je poskytována jako územně a množstevně neomezená, na celou dobu trvání autorských majetkových práv k příspěvku. Licence je udělována bezúplatně. Provozovatel není povinen Licenci využít.

2. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Licenci ve výše uvedeném rozsahu Provozovateli poskytnout, a že poskytnutím Licence nebudou porušena práva třetích osob. Uživatel nahradí Provozovateli veškerou škodu i náklady vzniklé v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení uživatele. Dále je uživatel povinen vypořádat veškeré nároky třetích osob, které tyto třetí osoby k příspěvku uplatní.


VIII. ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH PŘÍSPĚVKŮ

1. Pokud má uživatel za to, že zveřejněný příspěvek odporuje dobrým mravům či podmínkám dle čl. IV. Podmínek užívání (dále jen „nevhodný příspěvek“), je oprávněn požádat Provozovatele o jeho odstranění, a to zasláním žádosti na adresu sídla Provozovatele/prostřednictvím emailové korespondence na adresu info@jupigo.com Žádost o odstranění nevhodného příspěvku musí obsahovat identifikaci příspěvku, jehož odstranění se uživatel domáhá, a uvedení, proč jej uživatel považuje za nevhodný.

2. Provozovatel nemá povinnost vyhovět žádosti o odstranění nevhodného příspěvku. Provozovatel nemá povinnost informovat uživatele o tom, zda jeho žádosti vyhověl.

3. Jakákoliv osoba, která má za to, že zveřejněný příspěvek svým obsahem poškozuje její dobré jméno či pověst či jinak zasahuje do jeho osobnostních práv (dále jen „difamující příspěvek“), má právo požádat Provozovatele o odstranění difamujícího příspěvku. Žádost o odstranění difamujícího příspěvku musí obsahovat identifikaci odesílatele, identifikaci příspěvku, opis nebo kopii příspěvku, jasné a konkrétní důvody, proč je obsah protiprávní, plnou moc, pokud je osoba zastoupena. Žádost musí být zaslána v listinné formě na adresu sídla společnosti.

4. Provozovatel odstraní difamující příspěvek v případě, že bude ze zaslaných podkladů zřejmý protiprávní obsah příspěvku. Pokud na základě zaslaných podkladů nebude možné objektivně posoudit, zda je obsah příspěvku protiprávní, Provozovatel jej odstraní až na základě předložení rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu.


IX. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

1. Za účelem snazšího a uživatelsky příjemnějšího používání Portálu, jakož i zobrazování cílené reklamy je ze strany Provozovatele v souladu se zákonem využíváno technologie cookies, spočívající v ukládání malého množství textových dat na zařízení uživatele při používání Portálu (dále jen „Cookies“).

2. V rámci Portálu je Provozovatelem využíváno dvou druhů Cookies:

  • a) dočasné soubory Cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen do ukončení relace, sloužící k uchování informací při procházení z jedné webové stránky na druhou, čímž zajišťují správné fungování Portálu. Dočasné soubory Cookies se po ukončení relace nijak nezpracovávají;
  • b) trvalé soubory Cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele až do jejich odstranění, sloužící k identifikaci zařízení uživatele v případě opětovného použití Portálu. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti uživatele ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

3. Cookies shromažďují údaje o uživateli a jeho aktivitě na Portálu. Získané informace slouží k vylepšení a k dalšímu vývoji Portálu, přizpůsobení Portálu dle preferencí konkrétního uživatele, zasílání marketingových nabídek, zlepšení systémů pro inzerci, a to jak ze strany Provozovatele, tak i jeho obchodních partnerů. Za účelem zlepšení služeb se dále zpracovávají demografické údaje (bez údajů umožňujících identifikaci konkrétního uživatele), statistické údaje atd.

4. Provozovatel je oprávněn předávat informace svým obchodním partnerům, dodavatelům či poskytovatelům služeb, kteří poskytují Provozovateli služby spojené s technickou infrastrukturou, poskytují služby uživatelům, podporují podnikání Provozovatele nebo provádí akademický výzkum a průzkumy. Tito obchodní partneři musí dodržovat přísné závazky týkající se důvěrnosti a ochrany dat.

5. Používáním Portálu uživatel souhlasí s ukládáním souborů Cookies, jakož i s jejich dalším zpracováním a nakládáním. Souhlas s ukládáním souborů Cookies, jejich zpracováním a dalším nakládáním může uživatel kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla Poskytovatele Brno, Charbulova 105, PSČ 618 00, či elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele: info@jupigo.com.

6. Provozovatel uživatele upozorňuje, že za účelem využití služeb třetích stran a zobrazení relevantnějšího reklamního sdělení mohou být v důsledku používání Portálu v zařízení uživatele ukládány i soubory Cookies jiných subjektů, zejména pak provozovatelů sociálních sítí, či reklamních systémů, jejichž kreativy jsou ve Službě umístěny.

7. Ukládání souborů Cookies uživatel může taktéž omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. V důsledku toho však může dojít k částečnému, nebo úplnému omezení funkčnosti Portálu. Za škodu vzniklou v důsledku uvedeného omezení funkčnosti Portálu nenese Provozovatel odpovědnost.


X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V rámci poskytování Služeb je nutné, aby Poskytovatel shromažďoval, uchovával a zpracovával osobní údaje týkající se uživatelů Služby, a to za účelem zkvalitnění poskytování Služby, zajištění vyššího uživatelského komfortu Portálu, vytvoření databáze uživatelů, realizace marketingových akcí, nabízení obchodu a služeb a zasílání informačních sdělení. Uživatel s uvedeným souhlasí a uděluje Provozovateli výslovný souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů ve smyslu § 5 a § 9 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZoOOÚ), a to v rozsahu: jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa (souhrnně dále také jen jako „Osobní údaje“).

2. Poskytovatel zpracovává pouze osobní údaje získané od subjektu údajů.

3. Uživatel dále prohlašuje, že byl Provozovatelem jakožto správcem osobních údajů informován o možnosti předání poskytnutých Osobních údajů v rozsahu jméno, adresa a emailová adresa jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb a s tímto výslovně souhlasí.

4. Provozovatel prohlašuje, že Osobní údaje mohou být předány třetím osobám pro účely zpracování osobních údajů pro Provozovatele (dále jen „Zpracovatel“). Dále mohou být Osobní údaje zpracovávány jinými osobami ve smyslu § 14 zákona o ochraně osobních údajů na základě smlouvy s Poskytovatelem nebo Zpracovatelem. Správce, jeho Zpracovatelé, popř. jiné osoby ve smyslu § 14 ZoOOÚ budou údaje uživatele zpracovávat manuálně a automatizovaně, v rozsahu a k účelu vymezenému výše ve vztahu k Provozovateli.

5. Provozovatel a všechny jím pověřené osoby se zavazují zajistit maximální úroveň ochrany soukromí a Osobních údajů uživatelů. Za tímto účelem ve smyslu § 13 ZoOOÚ Provozovatel přijal taková technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů.

6. Souhlas se zpracováváním Osobních údajů poskytuje uživatel Provozovateli na celou dobu používání Služby, resp. na celou dobu platnosti registrace uživatele.

7. Uživatel bere na vědomí, že může kdykoliv požádat Provozovatele o informace o zpracování svých Osobních údajů, tj. účelu zpracovávání, kategoriích osobních údajů, plánované době zpracování, možnosti výmazu osobních údajů, námitce ke zpracování, zdrojích Osobních údajů, povaze automatizovaného zpracovávání, příjemcích jeho údajů a právu podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Uživatel dále bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn požadovat po uživateli přiměřenou úhradu nejvýše ve výši nákladů na poskytnutí požadované informace.

8. Jestliže má uživatel za to, že zpracování jeho Osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem nebo jsou tyto údaje nepřesné či neúplné s ohledem na účel jejich zpracovávání, má právo požadovat po Poskytovateli nebo Zpracovateli vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména o provedení opravy, doplnění, blokování nebo likvidaci jeho údajů. Nebude-li žádosti uživatele vyhověno, může se za účelem sjednání nápravy obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Uživatel prohlašuje, že poskytnutí osobních údajů je z jeho strany dobrovolné a zpracování Osobních údajů probíhá na základě smluvního ujednání.

10. Uživatel je oprávněn požadovat omezení zpracování Osobních údajů v případě, že

  • a) uživatel popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou pro ověření přesnosti Osobních údajů Poskytovatelem,
  • b) zpracování je protiprávní a uživatel současně odmítá výmaz Osobních údajů a žádá místo toho omezení,
  • c) Poskytovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • d) uživatel vznesl námitku proti zpracování, a to do doby, než bude oprávněnost námitky ověřena.

11. Uživatel je oprávněn získat na základě žádosti jeho Osobní údaje, jestliže jsou zpracovány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci. Pokud je to technicky možné, je uživatel oprávněn požadovat, aby Poskytovatel předal Osobní údaje přímo určenému správci.

12. Uživatel je oprávněn svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů či žádost uživatele o úplný výmaz jeho údajů je uživatel povinen učinit písemně zasláním na adresu sídla Provozovatele Brno, Charbulova 105, PSČ 618 00. Provozovatel řádně doručenému odvolání souhlasu či žádosti uživatele o úplný výmaz jeho údajů bez odkladu vyhoví. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů provedeného před tímto odvoláním. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Poskytovatel nadále oprávněn zpracovávat Osobní údaje v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné poskytování Služeb uživateli.

13. Provozovatel je jako správce registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00072812. ze dne 3.5.2017.


XI. ZMĚNY PODMÍNEK

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek, a to například z důvodu změny právních předpisů či regulatorních změn či změn funkcí nabízených prostřednictvím Portálu.

2. Upravené podmínky budou ve lhůtě 1 měsíce před předpokládaným datem jejich účinnosti zveřejněny na stránkách Portálu (www.jupigo.com). O plánované změně Podmínek budou uživatelé informováni upozorněním zveřejněným na Portálu a taktéž prostřednictvím e-mailové zprávy. Uživatel s výše uvedeným postupem souhlasí a zavazuje se s případnými změnami Podmínek seznámit.

3. V případě nesouhlasu uživatele se změnou Podmínek je tento povinen odstranit svůj uživatelský účet a ukončit užívání Portálu, a to před nabytím účinnosti nových Podmínek. Jestliže tak uživatel neučiní a v užívání Portálu bude i po nabytí účinnosti nových Podmínek pokračovat, má se za to, že se změnou Podmínek souhlasí.


XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Uživatelé prohlašují, že dostatečně ovládají jazyk, ve kterém jsou Podmínky vyhotoveny. Za případné nepochopení Podmínek z důvodu nedostatečné jazykové vybavenosti Provozovatel neodpovídá.

2. Podmínky, jakož i vztahy vzniklé mezi Provozovatelem a uživateli se řídí českým právem. V případě sporu jsou místně příslušné české soudy, a to obvodní soud Provozovatele

3. Jestliže jakékoli ustanovení těchto Podmínek užívání bude shledáno neplatným příslušným soudem, neplatnost takového ustanovení neovlivní platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek užívání.


Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 17.5.2017